NASTAVNI PLAN I PROGRAM
za obrazovni profil Medicinska sestra – tehničar

OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

I RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

6. ISTORIJA

7. MUZIČKA KULTURA

8. FIZIKA

9. GEOGRAFIJA

10. HEMIJA

11. BIOLOGIJA

12. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

II RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. FIZIKA

6. BIOLOGIJA

7. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

III RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. SOCIOLOGIJA SA PRAVIMA GRAĐANA

6. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

7. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

IV RAZRED

1. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

2. STRANI JEZIK

3. FIZIČKO VASPITANJE

4. MATEMATIKA

5. IZBORNI PREDMET – GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA

6. IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

 

 

OBAVEZNI STRUČNI PREDMETI

I RAZRED
ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA

Na predmetu anatomija i fiziologija učenici uče o strukturi ljudskog tela, poput kostiju, mišića i organa. Prave dublji uvid u funkcije različitih organa, kao što su srce, pluća i mozak; učimo o procesima varenja hrane i resorpciji hranjivih materija. Istražuju kako krv cirkuliše kroz organizam i prenosi hranjive materije i kiseonik. Takođe, uče o radu mišića i načinu na koji se krećemo. Upoznaju se sa regulacijom telesne temperature i ravnoteže tečnosti u organizmu. Stiču znanja o funkcionisanju imunološkog sistema i borbi protiv bolesti. Istražuju proces disanja i razmene gasova u organizmu. Uče o adaptaciji organizma na stres i regulaciji hormona. Takođe, istražuju razvoj ljudskog embriona i proces rasta i razvoja.

PRVA POMOĆ

Na predmetu prva pomoć učenici uče kako pravilno reagovati u hitnim situacijama, poput srčanog udara. Upoznaju se sa osnovnim postupcima oživljavanja. Stiču znanja o tome kako zaustaviti krvarenje i pružiti prvu pomoć kod povreda. Istražuju kako pravilno imobilisati povređene kosti i zglobove. Uče kako se nositi sa trovanjem i pružiti prvu pomoć u slučaju trovanja hranom ili hemikalijama. Upoznajuse sa pružanjem prve pomoći kod opekotina, ugriza životinja ili uboda insekata. Uče kako prepoznati simptome alergijskih reakcija i pružiti odgovarajuću pomoć. Učenici istražuju i kako se nositi sa hitnim stanjima kao što su epileptički napadi ili gušenje. Uče kako pravilno postupiti u slučaju saobraćajnih ili kućnih nesreća. Upoznaju se sa osnovnim principima prve pomoći kod dece, trudnica i starijih osoba.

LATINSKI JEZIK

Na predmetu latinski jezik učenici uče latinske nazive za ljudske organe i sisteme. Upoznaju se sa latinskim terminima za medicinske dijagnoze i stanja. Uče latinske izraze za farmakološke termine i lekove. Istražuju latinske reči koje se koriste u anatomiji i fiziologiji. Uče kako prepoznati i razumeti latinske korene reči koje se koriste u medicinskom vokabularu. Upoznaju se sa latinskim izrazima za medicinske procedure i testove. Uče kako pravilno koristiti latinske nazive za lekovite biljke i njihova svojstva. Istražuju latinske izraze koji se koriste u farmaceutskoj industriji. Stiču znanja o tome kako prepoznati latinske izraze u medicinskoj literaturi i istraživačkim radovima i upoznaju se sa latinskim izrazima koji se koriste u medicinskom pravu i etici.

ZDRAVSTVENA NEGA

Na predmetu zdravstvena nega učenici uče o anatomiji i fiziologiji ljudskog tela kako bi razumeli njegovo funkcionisanje. Upoznaju se sa osnovnim principima higijene i prevencije infekcija. Uče kako pravilno brinuti o pacijentima, uključujući pravilno kupanje i oblačenje. Istražuju različite vrste medicinskih procedura, kao što su davanje injekcija i promena zavoja. Uče o važnosti pravilne ishrane i kako pacijentima pružiti adekvatnu podršku u istoj. Stiču i osnovna znanja o principima farmakologije i pravilnom davanju lekova. Uče o pravilnom rukovanju medicinskom opremom i instrumentima. Istražuju različite vrste bolesti i stanja, kako bi mogli da pruže odgovarajuću negu. Uče kako pravilno komunicirati sa pacijentima i njihovim porodicama, pružajući im emocionalnu podršku. Upoznaju se sa etičkim i profesionalnim standardima u zdravstvenoj nezi.

II RAZRED
ZDRAVSTVENA NEGA

Na predmetu zdravstvena nega učenici uče o anatomiji i fiziologiji ljudskog tela kako bi razumeli njegovo funkcionisanje. Upoznaju se sa osnovnim principima higijene i prevencije infekcija. Uče kako pravilno brinuti o pacijentima, uključujući pravilno kupanje i oblačenje. Istražuju različite vrste medicinskih procedura, kao što su davanje injekcija i promena zavoja. Uče o važnosti pravilne ishrane i kako pacijentima pružiti adekvatnu podršku u istoj. Stiču i osnovna znanja o principima farmakologije i pravilnom davanju lekova. Uče o pravilnom rukovanju medicinskom opremom i instrumentima. Istražuju različite vrste bolesti i stanja, kako bi mogli da pruže odgovarajuću negu. Uče kako pravilno komunicirati sa pacijentima i njihovim porodicama, pružajući im emocionalnu podršku. Upoznaju se sa etičkim i profesionalnim standardima u zdravstvenoj nezi.

PATOLOGIJA

Na predmetu patologija učenici proučavaju različite vrste bolesti i poremećaja u ljudskom organizmu. Uče o uzrocima bolesti i faktorima koji mogu doprineti njihovom nastanku. Upoznaju se sa patološkim procesima koji se javljaju u organizmu. Istražuju dijagnostičke metode i testove koji se koriste u otkrivanju bolesti. Uče o različitim vrstama tumora i njihovom uticaju na organizmu. Upoznaju se sa principima terapije i tretmana za različite bolesti. Proučavaju komplikacije i posledice nekih bolesti. Stiču znanja o patološkim promenama koje se javljaju u organima i tkivima. Istražuju genetske bolesti i nasledne poremećaje.

MIKROBIOLOGIJA SA EPIDEMIOLOGIJOM

Na predmetu mikrobiologija sa epidemiologijom učenici proučavaju različite vrste mikroorganizama, kao što su bakterije, virusi, gljivice i paraziti; uče o njihovoj strukturi, razmnožavanju i načinima prenošenja. Upoznaju se sa principima sterilizacije i dezinfekcije radi sprečavanja širenja infekcija. Istražuju kako mikroorganizmi uzrokuju bolesti i kako se organizam brani od infekcija. Uče o dijagnostičkim metodama za otkrivanje mikroorganizama u uzorcima. Upoznaju se sa principima vakcinacije i imunizacije. Proučavaju širenje zaraznih bolesti u populaciji. Uče o merama prevencije i kontrole infekcija u zdravstvenim ustanovama. Istražuju zoonoze, odnosno bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Upoznaju se sa principima epidemiološkog istraživanja i analize podataka.

HIGIJENA I ZDRAVSTVENO VASPITANJE

Na predmetu higijena i zdravstveno vaspitanje učenici uče o osnovnim principima higijene i održavanju čistoće tela i okoline. Proučavaju značaj pravilnog pranja ruku i sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Upoznaju se sa merama prevencije infekcija u zdravstvenim ustanovama i domaćinstvima. Uče o higijeni ishrane i značaju pravilne ishrane za očuvanje zdravlja. Razmatraju važnost fizičke aktivnosti i redovnog vežbanja za dobro zdravlje. Proučavaju značaj mentalnog zdravlja i načine kako ga očuvati. Upoznaju se sa merama zaštite od polno prenosivih infekcija i prevencije neželjene trudnoće. Uče o značaju pravilne upotrebe lekova i izbegavanju zloupotrebe. Razmatraju značaj pravilnog sna i odmora za opšte zdravlje.

FARMAKOLOGIJA

Na predmetu farmakologija učenici se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz farmakologije i farmaceutske terminologije. Proučavaju različite vrste lekova i njihove mehanizme delovanja na organizam. Uče o načinima primene lekova, kao što su oralna, intravenska, intramuskularna i slično. Istražuju farmakokinetiku i farmakodinamiku lekova, odnosno kako se lek apsorbuje, raspoređuje, deluje, metabolizuje i izlučuje iz organizma. Upoznaju se sa neželjenim efektima lekova i merama zaštite pacijenta. Uče o interakcijama lekova i mogućim kontraindikacijama. Proučavaju principe racionalne upotrebe lekova i važnost pridržavanja propisane doze. Upoznaju se sa farmakoterapijom, odnosno primenom lekova kod različitih bolesti i stanja. Istražuju pravila i etičke smernice u vezi sa propisivanjem i izdavanjem lekova. Takođe, uče i o značaju praćenju bezbednosti lekova.

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

Na predmetu zdravstvena psihologija učenici se upoznaju sa osnovnim principima psihologije i njihovom primenom u zdravstvenom kontekstu. Proučavaju faktore koji utiču na mentalno zdravlje, kao što su stres, emotivni faktori i socijalna podrška. Uče o različitim vrstama poremećaja mentalnog zdravlja, kao što su anksioznost, depresija i poremećaji ishrane. Istražuju psihološke faktore koji utiču na fizičko zdravlje, kao što su navike u ishrani, fizička aktivnost i upravljanje stresom. Upoznaju se sa konceptom kvaliteta života i faktorima koji ga mogu poboljšati. Stiču znanja o važnosti psihološke podrške i terapije u procesu lečenja i rehabilitacije. Proučavaju psihološke aspekte hroničnih bolesti i načine suočavanja sa njima. Istražuju ulogu komunikacije između pacijenta i zdravstvenog radnika u postizanju pozitivnih ishoda lečenja. Upoznaju se sa principima psihološke procene i dijagnostike u zdravstvenom kontekstu. Učenici, takođe, uče i o etičkim smernicama u radu sa pacijentima i o važnosti profesionalne etike u zdravstvenom okruženju.

MEDICINSKA BIOHEMIJA

Na predmetu medicinska biohemija učenici proučavaju osnovne biohemijske procese u ljudskom organizmu, kao što su metabolizam i sinteza molekula. Uče o strukturi i funkciji biomolekula, kao što su proteini, lipidi, ugljeni hidrati i nukleinske kiseline. Istražuju enzime i njihovu ulogu u katalizovanju hemijskih reakcija u organizmu. Upoznaju se sa osnovnim principima genetike i molekularne biologije. Uče o važnosti elektrolita i njihove ravnoteže u organizmu. Proučavaju osnovne principe hemijskih analiza i laboratorijskih metoda u medicinskoj dijagnostici. Upoznaju se sa metaboličkim poremećajima, kao što su dijabetes i poremećaji metabolizma masti. Takođe, uče i o detektovanju otrovnih supstanci u organizmu.

MEDICINSKA ETIKA

Na predmetu medicinska etika učenici proučavaju osnovne principe medicinske etike i moralne dileme koje se javljaju u medicinskoj praksi. Uče o pravima pacijenata i obavezama medicinskog osoblja prema pacijentima. Istražuju koncepte pristanka pacijenta i informisanog pristanka za medicinske postupke. Upoznaju se sa pitanjima privatnosti i poverljivosti medicinskih informacija. Uče o profesionalnoj odgovornosti medicinskog osoblja i etičkom postupanju u svakodnevnim situacijama. Proučavaju etičke dileme u vezi sa reproduktivnim pravima, abortusom i veštačkom oplodnjom. Istražuju pitanja jednakosti pristupa zdravstvenoj zaštiti i pravične raspodele resursa. Uče o etičkim aspektima istraživanja na ljudima i eksperimentalnim tretmanima. Proučavaju etičke norme u vezi sa krajnjom negom, eutanazijom i donošenjem odluka o životu i smrti. Upoznaju se sa profesionalnim kodeksima i etičkim smernicama koje regulišu rad medicinskog osoblja.

III RAZRED
ZDRAVSTVENA NEGA

Na predmetu zdravstvena nega: učimo o anatomiji i fiziologiji ljudskog tela kako bismo razumeli njegovo funkcionisanje. Upoznajemo se sa osnovnim principima higijene i prevencije infekcija. Učimo kako pravilno brinuti o pacijentima, uključujući pravilno kupanje i oblačenje. Istražujemo različite vrste medicinskih procedura, kao što su davanje injekcija i promena zavoja. Učimo o važnosti pravilne ishrane i kako pacijentima pružiti adekvatnu podršku u istoj. Stičemo i osnovna znanja o principima farmakologije i pravilnom davanju lekova. Učimo o pravilnom rukovanju medicinskom opremom i instrumentima. Istražujemo različite vrste bolesti i stanja, kako bi smo mogli pružiti odgovarajuću negu. Učimo kako pravilno komunicirati sa pacijentima i njihovim porodicama, pružajući im emocionalnu podršku. Upoznajemo se sa etičkim i profesionalnim standardima u zdravstvenoj nezi.

INFEKTOLOGIJA

Infektologija se bavi proučavanjem uzročnika infekcija, mehanizmima širenja bolesti i metodama liječenja. Učenici kroz ovaj predmet stiču duboko razumevanje bakterijskih, virusnih, gljivičnih i parazitskih infekcija. Oni uče o imunološkom sistemu, njegovoj ulozi u borbi protiv infekcija, principima vakcinacije i preventivnim merama. Proučavaju simptome infekcija, dijagnostičke metode, laboratorijske testove i terapijske pristupe antibiotika, antiviralima ili drugim lekovima. Razumevanje otpornosti mikroorganizama na antibiotike, strategije za njihovo suzbijanje, epidemiološki principi i kontrola širenja infekcija takođe čine bitan deo ovog predmeta. Učenici se upoznaju s specifičnim infektivnim bolestima poput hepatitisa, tuberkuloze, malarije i drugih globalno značajnih oboljenja. Kroz ovaj predmet, stiču se veštine za pravilno korišćenje antibiotika radi sprečavanja razvoja rezistencije i unapređenja adekvatnog lečenja infekcija. Infektologija predstavlja osnovu za dalje specijalizacije u oblastima infektivnih bolesti, epidemiologije ili mikrobiologije, omogućavajući učenicima da se usavršavaju u ovoj važnoj medicinskoj oblasti.

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Predmeti u medicinskoj školi koji se fokusiraju na zdravlje žena i reproduktivnu medicinu. Kroz ove predmete, učenici stiču temeljno znanje o anatomiji, fiziologiji i patologiji reproduktivnih organa. Oni uče dijagnostiku, prevenciju i lečenje bolesti ženskog reproduktivnog sistema, kao i principima praćenja trudnoće, vođenja porođaja i postporođajne nege. Takođe, upoznaju se s upravljanjem komplikacija tokom trudnoće i porođaja. Predmeti obuhvataju etičke i profesionalne aspekte u radu s pacijenticama, kao i savremene metode kontracepcije i planiranja porodice. Kroz ove PREDMETe, učenici stiču sveobuhvatno razumevanje zdravstvenih potreba žena i sposobnost pružanja odgovarajuće zdravstvene podrške tokom različitih faza reproduktivnog života.

INTERNA MEDICINA

Predmet u medicinskoj školi koji se fokusira na dijagnostiku, prevenciju i lečenje bolesti odraslih. Učenici kroz ovaj predmet stiču duboko razumevanje sistemskih oboljenja kao što su kardiovaskularne, respiratorne, gastrointestinalne, endokrine bolesti, neurološka oboljenja, imunološki poremećaji i infektivne bolesti. Fokus je na patofiziologiji, dijagnostičkim procedurama, laboratorijskim testovima i terapijskim modalitetima. Učenici se upoznaju s terapijskim pristupima uključujući farmakoterapiju, promene načina života i invazivne procedure poput endoskopije ili interpretacije radioloških slika. Ovaj predmet takođe podrazumeva razvoj veština vođenja pacijenta, komunikacije s pacijentima i njihovim porodicama. Kroz praksu u klinikama ili bolnicama, učenici internu medicinu primenjuju u stvarnom okruženju, stičući praktično iskustvo u dijagnostikovanju i lečenju pacijenata. Ovo im omogućava da razviju veštine donošenja odluka u stresnim situacijama i da uče kako efikasno timski sarađivati. Interna medicina je temeljni predmet koji učenicima pruža čvrste osnove za dalje specijalizacije ili praksu u različitim granama medicine.

HIRURGIJA

Kroz ovaj predmet, učenici stiču duboko razumevanje anatomije, fiziologije i patologije ljudskog tela, posebno organa i sistema na kojima se izvode hirurški zahvati.Hirurgija obuhvata širok spektar područja, uključujući opštu hirurgiju, ortopediju, neurohirurgiju, kardiovaskularnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju i druge specijalizacije.Učenici se upoznaju principima preoperativne pripreme, samim operativnim postupcima i postoperativnom negom pacijenata.Pored praktičnog aspekta, hirurški predmet obuhvata i teorijsku osnovu koja uključuje etičke, moralne i profesionalne aspekte hirurške prakse.Učenici se takođe uče timskom radu, komunikaciji s pacijentima i donošenju ključnih odluka u hirurškim situacijama.Praktični rad, kroz opservaciju i učešće u hirurškim procedurama pod nadzorom iskusnih hirurga, omogućava učenicima da razviju veštine potrebne za buduću hiruršku praksu.

NEUROLOGIJA

Učenici stiču duboko razumevanje anatomije i fiziologije nervnog sistema, uključujući mozak, kičmenu moždinu, nerava i mišića.Upoznaju se sa širokim spektrom neuroloških oboljenja kao što su moždani udar, epilepsija, multiplaskleroza, Parkinsonova bolest i druge neurološke patologije.Proučavaju se dijagnostičke metode u neurologiji, uključujući neurološki pregled, neuroimaging, elektrofiziološke testove i laboratorijske analize.Neurologija kao predmet obuhvata principima lečenja neuroloških bolesti, terapijske opcije i rehabilitaciju pacijenata sa neurološkim stanjima.Učenici takođe uče o neurološkim hitnim stanjima, kao i o etičkim i profesionalnim aspektima u radu sa neurološkim pacijentima.Praktični rad i kliničko iskustvo omogućavaju učenicima da primene teorijsko znanje u radu sa pacijentima i da razviju veštine potrebne za dijagnostiku i lečenje neuroloških poremećaja.

IV RAZRED
ZDRAVSTVENA NEGA

Na predmetu zdravstvena nega: učimo o anatomiji i fiziologiji ljudskog tela kako bismo razumeli njegovo funkcionisanje. Upoznajemo se sa osnovnim principima higijene i prevencije infekcija. Učimo kako pravilno brinuti o pacijentima, uključujući pravilno kupanje i oblačenje. Istražujemo različite vrste medicinskih procedura, kao što su davanje injekcija i promena zavoja. Učimo o važnosti pravilne ishrane i kako pacijentima pružiti adekvatnu podršku u istoj. Stičemo i osnovna znanja o principima farmakologije i pravilnom davanju lekova. Učimo o pravilnom rukovanju medicinskom opremom i instrumentima. Istražujemo različite vrste bolesti i stanja, kako bi smo mogli pružiti odgovarajuću negu. Učimo kako pravilno komunicirati sa pacijentima i njihovim porodicama, pružajući im emocionalnu podršku. Upoznajemo se sa etičkim i profesionalnim standardima u zdravstvenoj nezi.

INTERNA MEDICINA

Predmet u medicinskoj školi koji se fokusira na dijagnostiku, prevenciju i lečenje bolesti odraslih. Učenici kroz ovaj predmet stiču duboko razumevanje sistemskih oboljenja kao što su kardiovaskularne, respiratorne, gastrointestinalne, endokrine bolesti, neurološka oboljenja, imunološki poremećaji i infektivne bolesti. Fokus je na patofiziologiji, dijagnostičkim procedurama, laboratorijskim testovima i terapijskim modalitetima. Učenici se upoznaju s terapijskim pristupima uključujući farmakoterapiju, promene načina života i invazivne procedure poput endoskopije ili interpretacije radioloških slika. Ovaj predmet takođe podrazumeva razvoj veština vođenja pacijenta, komunikacije s pacijentima i njihovim porodicama. Kroz praksu u klinikama ili bolnicama, učenici internu medicinu primenjuju u stvarnom okruženju, stičući praktično iskustvo u dijagnostikovanju i lečenju pacijenata. Ovo im omogućava da razviju veštine donošenja odluka u stresnim situacijama i da uče kako efikasno timski sarađivati. Interna medicina je temeljni predmet koji učenicima pruža čvrste osnove za dalje specijalizacije ili praksu u različitim granama medicine.

HIRURGIJA

Kroz ovaj predmet, učenici stiču duboko razumevanje anatomije, fiziologije i patologije ljudskog tela, posebno organa i sistema na kojima se izvode hirurški zahvati.Hirurgija obuhvata širok spektar područja, uključujući opštu hirurgiju, ortopediju, neurohirurgiju, kardiovaskularnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju i druge specijalizacije.Učenici se upoznaju principima preoperativne pripreme, samim operativnim postupcima i postoperativnom negom pacijenata.Pored praktičnog aspekta, hirurški predmet obuhvata i teorijsku osnovu koja uključuje etičke, moralne i profesionalne aspekte hirurške prakse.Učenici se takođe uče timskom radu, komunikaciji s pacijentima i donošenju ključnih odluka u hirurškim situacijama.Praktični rad, kroz opservaciju i učešće u hirurškim procedurama pod nadzorom iskusnih hirurga, omogućava učenicima da razviju veštine potrebne za buduću hiruršku praksu.

PEDIJATRIJA

Učenici stiču duboko razumevanje razvoja, fiziologije i specifičnih bolesti kod dece.Pedijatrija obuhvata širok spektar tema uključujući rast i razvoj, vakcinaciju, ishranu, zarazne bolesti, genetske poremećaje, kao i pedijatrijske urgentne situacije.Učenici se upoznaju sa specifičnostima pedijatrijskog pregleda, dijagnostičkim procedurama, kao što su pregledi, laboratorijski testovi i radiološke metode.Predmet pedijatrije takođe pokriva principe lečenja i terapije kod dece, uz poseban fokus na prilagođene terapije prema uzrastu i specifičnim potrebama dece.Učenici takođe uče o psihološkim, socijalnim i emocionalnim aspektima pedijatrijske prakse, kao i o važnosti komunikacije s decom i njihovim roditeljima.Kliničko iskustvo i praktičan rad sa decom u bolnicama ili pedijatrijskim klinikama omogućavaju učenicima da primene teorijsko znanje u stvarnim kliničkim situacijama.

PSIHIJATRIJA

je predmet u medicinskoj školi koji se bavi proučavanjem mentalnih poremećaja, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom osoba sa mentalnim zdravstvenim stanjima.Kroz ovaj predmet, učenici stiču temeljno razumevanje psihičkih poremećaja, uključujući depresiju, anksioznost, shizofreniju, bipolarni poremećaj i druge mentalne bolesti.Psihijatrija obuhvata proučavanje faktora rizika, uzroka i faktora koji doprinose nastanku mentalnih oboljenja, kao i njihovih terapijskih modaliteta.Učenici se upoznaju sa psihoterapijskim pristupima, farmakoterapijom, kao i terapijom zasnovanom na dokazima u lečenju psihičkih poremećaja.Predmet psihijatrije podrazumeva i razumevanje biopsihosocijalnog modela, etičkih i pravnih aspekata u radu sa osobama sa mentalnim zdravstvenim problemima.Učenici se takođe obučavaju u proceni rizika samopovređivanja ili suicidalnosti, kao i pružanju podrške pacijentima sa različitim psihičkim stanjima.Kliničko iskustvo u radu sa pacijentima u psihijatrijskim ustanovama omogućava učenicima da primene stečeno znanje u praksi i razviju veštine u radu sa osobama sa mentalnim zdravstvenim problemima.

PREDUZETNIŠTVO

Preduzetništvo kao predmet može pružiti učenicima uvid u poslovne aspekte medicinske prakse i zdravstvenih usluga.Kroz ovaj predmet, učenici mogu naučiti o principima poslovanja u oblasti zdravstva, upravljanju zdravstvenim ustanovama i organizacijama, kao i o ekonomskim aspektima medicinske prakse.Preduzetništvo u medicinskoj školi može obuhvatiti teme poput menadžmenta, finansija, marketinga, etike poslovanja, zakonskih i regulatornih pitanja u zdravstvu.Učenici mogu istraživati mogućnosti pokretanja privatne prakse, upravljanja klinikama ili bolnicama, razvoja zdravstvenih proizvoda ili usluga i drugih preduzetničkih inicijativa u oblasti zdravstva.Kroz ovaj predmet, učenici mogu razviti veštine vođenja tima, donošenja poslovnih odluka, analize tržišta i stvaranja poslovnih planova u medicinskom sektoru.Razumevanje preduzetničkih principa može omogućiti budućim zdravstvenim profesionalcima da budu inovativniji, prilagodljiviji i efikasniji u svojoj praksi.Kroz praktične primere ili studije slučaja, učenici mogu razviti sposobnost primene poslovnih teorija i strategija u stvarnim situacijama u medicinskom okruženju.Preduzetničko obrazovanje u medicinskim školama doprinosi razvoju profesionalaca sposobnih da odgovore na kompleksne izazove u oblasti zdravstva i unaprede kvalitetu zdravstvene zaštite.